سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1154خدمات درماني70قرص - سديم فلورايد - 200mg1392/03/20750
1154خدمات درماني70قرص - سديم فلورايد - 200mg1392/01/11500
1154خدمات درماني70قرص - سديم فلورايد - 200mg1390/06/22330