جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1182خدمات درماني70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/03/201400
1182خدمات درماني70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/01/111000
1182خدمات درماني70قرص - سولفاديازين - 500mg1391/06/251430
1182خدمات درماني70قرص - سولفاديازين - 500mg1390/11/241550