چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/03/20650
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/01/11480
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1390/06/22350