سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/03/20650
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/01/11480
1178خدمات درماني70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1390/06/22350