شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1393/07/123500
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/12/183200
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/11/153000
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/03/202700
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/01/112000
2099خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1390/06/221500