چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1169خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/121200
1169خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/03/201000
1169خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/01/11750
1169خدمات درماني70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1390/06/22570