پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/11/0525000
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/10/2825000
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/06/1122000
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/05/0420000
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1392/07/2315640
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1392/05/1615640
1168خدمات درماني70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1388/02/216445