يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1164خدمات درماني70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/03/201000
1164خدمات درماني70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/01/11750
1164خدمات درماني70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1390/06/22550