دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1392/03/20600
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1392/01/11450
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1390/06/02550