سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1392/03/20600
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1392/01/11450
1163خدمات درماني70قرص - سوتالول - 40mg1390/06/02550