دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4022خدمات درماني100قرص - سيروليموس - 1mg1394/03/0150000
4022خدمات درماني97قرص - سيروليموس - 1mg1394/03/05110000
4022خدمات درماني100قرص - سيروليموس - 1mg1393/03/3150000
4022خدمات درماني97قرص - سيروليموس - 1mg1393/03/31125000
4022خدمات درماني100قرص - سيروليموس - 1mg1392/07/2220000
4022خدمات درماني100قرص - سيروليموس - 1mg1392/04/2420000