يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1673خدمات درماني70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/04/231700
1673خدمات درماني70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/01/111200
1673خدمات درماني70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1385/02/021000