سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1392/03/201500
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1392/01/111200
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1390/06/22900