پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1392/03/201500
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1392/01/111200
1121خدمات درماني70قرص - سلژيلين - 5mg1390/06/22900