شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1114خدمات درماني70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1392/04/23120
1114خدمات درماني70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1390/06/2290