دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1870خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/03/20530
1870خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/01/11350
1870خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 4mg1390/06/22230