يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1869خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/03/20450
1869خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/01/11300
1869خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 3mg1390/06/22200