يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1774خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 2mg1392/03/20370
1774خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 2mg1392/01/11250
1774خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 2mg1390/06/22170