دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1773خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/03/20300
1773خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/01/11200
1773خدمات درماني70قرص - ريسپريدون - 1mg1390/06/22140