شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1921خدمات درماني90قرص - ريلوزول - 50mg1394/01/1531000
1921خدمات درماني41قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/07170000
1921خدمات درماني41قرص - ريلوزول - 50mg1393/09/15170000
1921خدمات درماني90قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/0731000
1921خدمات درماني86قرص - ريلوزول - 50mg1393/03/1131000
1921خدمات درماني65قرص - ريلوزول - 50mg1393/03/11170000
1921خدمات درماني90قرص - ريلوزول - 50mg1392/05/2731000
1921خدمات درماني90قرص - ريلوزول - 50mg1392/04/2327000
1921خدمات درماني90قرص - ريلوزول - 50mg1391/11/0220000