شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/071300
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/03/201000
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720