چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/071300
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/03/201000
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720