شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/071300
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/03/201000
4905خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720