شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4904خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 1mg1393/10/07900
4904خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/03/20700
4904خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/01/11500
4904خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 1mg1391/11/01330