شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/07550
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/03/20450
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300