دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/07550
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/03/20450
4903خدمات درماني90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300