چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1093خدمات درماني70قرص - رانيتيدين - 150mg1393/11/05650
1093خدمات درماني70قرص - رانيتيدين - 150mg1392/04/23540
1093خدمات درماني70قرص - رانيتيدين - 150mg1390/12/24250