جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5927خدمات درماني90قرص - کوتياپين - 100mg1392/09/164000
5927خدمات درماني90قرص - کوتياپين - 100mg1392/04/304000
5927خدمات درماني90قرص - کوتياپين - 100mg1392/04/233400
5927خدمات درماني90قرص - کوتياپين - 100mg1391/09/252500