دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1088خدمات درماني70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1394/01/0910000
1088خدمات درماني70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1393/06/0910000
1088خدمات درماني70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1392/05/1514050
1088خدمات درماني70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1389/02/112925