يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1013خدمات درماني70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/03/20450
1013خدمات درماني70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/01/11300
1013خدمات درماني70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1390/06/22180