يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1392/03/20380
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1392/01/11250
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1390/06/22170