دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1392/03/20380
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1392/01/11250
1083خدمات درماني70قرص - پريمتامين - 25mg1390/06/22170