شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1297خدمات درماني70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1394/02/20320
1297خدمات درماني70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1394/02/20320
1297خدمات درماني70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/11/16300
1297خدمات درماني70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/06/19320
1297خدمات درماني70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1390/09/28150