دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1080خدمات درماني70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg C.tab1392/05/302700
1080خدمات درماني70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg C.tab1392/01/112000