شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1080خدمات درماني70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1392/05/302700
1080خدمات درماني70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1392/01/112000
1080خدمات درماني70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1390/07/181700