يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1078خدمات درماني70قرص - پيرازيناميد - 500mg1392/03/201100
1078خدمات درماني70قرص - پيرازيناميد - 500mg1390/11/19600