يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1072خدمات درماني70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/03/20880
1072خدمات درماني70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/01/11650
1072خدمات درماني70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1391/06/28500
1072خدمات درماني70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1390/05/22350