يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1068خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 40mg1392/03/20300
1068خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 40mg1392/01/11200
1068خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 40mg1391/07/19170
1068خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 40mg1390/06/22150