جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7066خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 20mg1392/03/20250
7066خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 20mg1391/07/17150
7066خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 20mg1390/06/22120