جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1067خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/03/20240
1067خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/01/11160
1067خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 10mg1391/07/19140
1067خدمات درماني70قرص - پروپرانولول - 10mg1390/06/22100