يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1066خدمات درماني70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/03/20540
1066خدمات درماني70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/01/11400
1066خدمات درماني70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1390/04/20300