دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/03/201800
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/01/111300
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1390/11/191750