يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/03/201800
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/01/111300
1777خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 150mg FC1390/11/191750