سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1778خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 300mg FC1392/03/202700
1778خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 300mg FC1392/01/112000
1778خدمات درماني70قرص - پروپافنون - 300mg FC1390/08/013700