چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1062خدمات درماني70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1392/01/11180
1062خدمات درماني70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1385/08/16125