يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/03/201400
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/01/111000
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1390/06/22770