چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/03/201400
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/01/111000
1051خدمات درماني70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1390/06/22770