شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1050خدمات درماني70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/09/24600
1050خدمات درماني70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/03/20450
1050خدمات درماني70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/01/1130
1050خدمات درماني70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1390/06/22200