شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1393/07/024500
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/06/203800
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/04/232100
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/09/251500
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/03/231100
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/03/021500
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/03/021000
1044خدمات درماني70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1390/06/22880