چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1393/07/02650
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1392/06/20550
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1392/04/23400
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1391/09/25300
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1391/03/23230
1045خدمات درماني70قرص - پردنيزولون - 5mg1390/06/22150