سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1043خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/03/20750
1043خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/01/11550
1043خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1391/03/23400
1043خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1390/02/26300