جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1042خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 1mg1392/03/20350
1042خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 1mg1392/01/11260
1042خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 1mg1391/03/23200
1042خدمات درماني70قرص - پرازوسين - 1mg1390/02/24150